logo

Kontakt

Wichteg Kontakter vun a ronderëm d'Schoul

  • Schoulcomite

mail president.comite.ecole@garnich.lu

  • Präsidentin vum Schoulcomite (Laurence Diederich)

 mail president.comite.ecole@garnich.lu

  • Bureau régional/Inspektesch (Marie-Paule Greisch)

mail secretariat.centre-bertrange@inspectorat-men.lu

Tel: 26 44 62-50

Fax: 26 44 62-51
  • Webmaster (Caroline Massard)

mail caroline.massard@education.lu

  • Elterevertrieder

mail ev@garnich.lu

  • Maison Relais (Monsieur Frédéric Gerardy)

mail mr@garnich.lu
TEL: 27 21 90-1
FAX: 27 21 90-44
GSM / répondeur: 691 402 392
GSM accueil: 691 402 375

Telefonsnummere vun de Klassen fannt Dir ënnert der Schoulorganisatioun bei de betreffende Klassen.

You chose not to trust cookies on this website, which means that some features may not be available or operational. If you'd like to enable cookies for this site, then go to the Cookie Policy tab in the lower left corner of the screen and press the yellow "accept cookies" button. Thank you.
©2020 Ecole fondamentale de Garnich • Terms of usePrivacy policyContact
Diese Webseite wurde mit dem oli.lu School Web Manager erstellt.
Möchtest du deine eigene kostenlose Schulwebseite erstellen? Fang jetzt an!
Agenda
spacer